رزرو سند (101413): كنكور كنترل موجودي ارشد صنايع سپاهان ن.2 - زهره خوبان