رزرو سند (101412): كنكور كنترل موجودي ارشد صنايع سپاهان ن.1 - زهره خوبان