رزرو سند (101396): شبكه هاي بي سيم ن.1 - يونس فايند