رزرو سند (101395): مقدمه اي برمخابرات ديجيتال و كاربردهاي آن ن.2 - شيرواني مقم