رزرو سند (101394): مقدمه اي برمخابرات ديجيتال و كاربردهاي آن ن.1 - شيرواني مقم