رزرو سند (101390): مباني بررسي سيستمهاي قدرت 1 ن.2 - موسوي قلعه نوري