رزرو سند (101389): مباني بررسي سيستمهاي قدرت 1 ن.1 - موسوي قلعه نوري