رزرو سند (101379): برنامه نويسي به زبان پاسكال - عين ا... جعفر نژاد