رزرو سند (101377): سيستم هاي مخابراتي ن.2 - آ.ب . كارلسون