رزرو سند (101376): سيستم هاي مخابراتي ن.1 - آ.ب . كارلسون