رزرو سند (101375): سيستم هاي مخابرات الكترونيكي ن.2 - جرج كندي