رزرو سند (101374): سيستم هاي مخابرات الكترونيكي ن.1 - جرج كندي