رزرو سند (101372): كنكور بررسي سيستمهاي قدرت ارشد سپاهان - حامد هاشمي