رزرو سند (101370): كنكور سستمهاي كنترل خطي ارشد سپاهان - محمد حسن منصوري