رزرو سند (101369): كنكور تجزيه وتحليل سيستمها ارشد سپاهان - اباذر خرمي