رزرو سند (101368): كنكور مدارهاي الكتريكي ارشد سپاهان - وحيد فراهاني