رزرو سند (101341): فيلتر و سنتز مدار - رسول دلير روي فرد