رزرو سند (101285): كنكور بررسي سيستمهاي قدرت ارشد مهندسي برق علوي - كاظم عاملي