رزرو سند (101279): كنكور آمار و احتمالات ارشد مهندسي برق علوي - نادر جعفري