رزرو سند (101274): كنكور دانش مسائل روز ارشد اجرايي علوي - برنا برخوردار