رزرو سند (101266): آشنايي با تحقيق در عمليات ج 1 برنامه ريزي خطي ن.2 - حمدي طه