رزرو سند (101265): آشنايي با تحقيق در عمليات ج 1 برنامه ريزي خطي ن.1 - حمدي طه