رزرو سند (101259): مدارهاي مجتمع قياسي - پاول ر. گري