رزرو سند (101246): تحقيق در عمليات برنامه ريزي - عادل آذر