رزرو سند (101243): تحقيق در عمليات برنامه ريزي - عادل آذر