رزرو سند (101235): مهندسي برق مدارهاي الكتريكي ن.2 - رسول دلير روي