رزرو سند (101212): دويدن در ميدان تاريك مين - مصطفي مستور