رزرو سند (101205): برنامه ريزي درسي كنكور كارداني به كاشناسي ن.2 - مقسمي