رزرو سند (101192): مباني شبكه هاي عصبي ساختار -الگوريتم-كاربردها - لوران فاست