رزرو سند (101183): SPSS 17 آموزش گام به گام ن.2 - آرمان ري بد