رزرو سند (101169): آموزش مباني كامپيوتر و برنامه نويسي به زبان C++ - قاسم آقايي-جابر زاده-انصاري -