رزرو سند (101159): آموزش نكات كليدي شبكه در 24 ساعت ن.2 - رضائي-ياريان