رزرو سند (101132): برنامه نويسي به زبان اسمبلي ن.1 - سپيد نام