رزرو سند (101124): درس وكنكور نظريه زبان وماشينها - شريعت زاده -مقسمي