رزرو سند (101108): كتاب ارشد- پايگاه داده ها - سهرابي