رزرو سند (101094): درس و كنكو آمار و احتمالات - نيكو كار - مقسمي