رزرو سند (101089): درس و كنكور سريع زبان c - مقسمي