رزرو سند (101088): نظريه زبان ها و ماشين ها ارشد - شريعت زاده - مقسمي