رزرو سند (101077): درس و كنكور انتقال داده ها ارشد - برومند نيا - مقسمي