رزرو سند (101069): 150 برنامه نوشته شده به زبان پاسكال - مقسمي