رزرو سند (101064): درس و كنكور ارشد زبان هاي برنامه سازي ن.2 - مقسمي