رزرو سند (101062): ارشد درس و كنكور انتقال داده ها - برومند نيا - مقسمي