رزرو سند (101057): درس و كنكور مدارهاي منطقي ارشد ن.2 - برومند نيا - مقسمي