رزرو سند (101056): درس و كنكور مدارهاي منطقي ارشد ن.1 - برومند نيا - مقسمي