رزرو سند (101052): درس كنكور سيستم عامل ارشد ن.2 - مقسمي