رزرو سند (101051): درس كنكور سيستم عامل ارشد ن.1 - مقسمي