رزرو سند (101050): درس كنكور ساختمان داده هاارشد ن.2 - مقسمي