رزرو سند (101047): درس و كنكور پايگاه داده ها ارشد ن.1 - مقسمي-برومند نيا