رزرو سند (101046): درس وكنكور شبكه هاي كامپيوتري ارشد ن.2 - برومندنيا-مقسمي