رزرو سند (101045): درس وكنكور شبكه هاي كامپيوتري ارشد ن.1 - برومندنيا-مقسمي